Z kapacitních důvodů musíme dočasně pozastavit příjem nových pacientů. Pacienty přijímáme nadále pouze na implantologické a parodontologické konzultace a rovněž pacienty, kteří jsou na ošetření odesláni referenčními lékaři. Předpokládáme, že kapacita bude uvolněna opět od září 2018.

X

Zubní klinika

Telefon Informace: 733 737 337

Selfie soutěž o voucher na dentální hygienu

Výhercem soutěže se stala Klára Šlingrová, jejíž foto obdrželo nejvíce hlasů (186). O výhru je možné se přihlásit emailem na [email protected], telefonicky nebo přímo v Dental Office H33. Výherkyni blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži.

Informace o soutěži:

Zapojte se do soutěže o voucher na dentální hygienu, stačí vyfotit své selfie foto a nasdílet ho na naší Facebook stránce: https://www.facebook.com/Dental.office.h33 (vložit na zeď, poslat zprávou, či vložit do komentáře soutěžního příspěvku).

  • Zapojit své foto do soutěže můžete od 19. do 31. ledna 2015 (včetně). Informace o průběhu soutěže budou pravidelně zveřejňovány na Facebook stránce Dental Office H33.
  • O vítězi rozhodne následné veřejné hlasování v soutěžní aplikaci, které bude probíhat od 2. do 8. 2. 2015 (hlasovat můžete zde). Výherce bude uveřejněn na této stránce nejpozději 10. 2. 2015 a bude zároveň informován o možnosti jak čerpat výhru.
  • Hashtag soutěže: ‪#‎h33selfie‬ 

 

Více o dentální hygieně v Dental Office H33

 

Úplná pravidla soutěže

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

1.1. Organizátorem a Pořadatelem soutěže je společnost Multistage s.r.o., Dental Oficce H33, Hvězdova 33/1073, 14000 Praha 4, (IČO: 28997891)

1.2. Facebook není pořadatelem soutěže a není s ní žádným způsobem spojen. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE A MECHANIKA SOUTĚŽE

2.1. Selfie soutěž probíhá v termínu od 19. ledna do 8. února 2015 (23:59 h).
2.2. Zapojit své foto do soutěže může soutěžící od 19. do 31. ledna (včetně) 2015 a to tak, že foto vloží do komentáře k příspěvku na Facebookové stránce Dental Office, zašle fotku zprávou nebo ji nahraje na zeď Facebookové stránky. O vítězi pak rozhodne hlasování, které bude probíhat od 2. do 8. 2. 2015 v soutěžní aplikaci. Vítězí ten kdo získá v soutěžní aplikaci nejvíce hlasů.


3. SOUTĚŽÍCÍ

3.1. Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící" či „Účastník" soutěže).
3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Dental Office H33 či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
3.3. Každý soutěžící může vložit pouze jednu soutěžní fotografii. Pokud fotografií nahraje více v potaz bude brána pouze ta první.
3.4. Soutěžící užívající pro účely této soutěže prvků elektronické sociální sítě Facebook musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php a www.facebook.com/promotions_guidelines.php.
3.5. Do soutěže nebude zařazena, případně bude ze soutěže vyloučena taková fotografie, která je a/nebo bude neslučitelná s platnými právními předpisy České republiky či jinými normami, dobrými mravy a/nebo těmito pravidly. Posouzení slučitelnosti fotografie s platnými právními předpisy České republiky či jinými normami, dobrými mravy nebo těmito pravidly je výhradně věcí Pořadatele, který je oprávněn kteroukoliv fotografii, resp. kteréhokoli soutěžícího ze soutěže vyloučit.
3.6. Soutěžící v této souvislosti prohlašuje, že je autorem fotografie. Ukáže-li se prohlášení soutěžícího ve smyslu předchozí věty jako nepravdivé, Pořadatel soutěžícího ze soutěže vyloučí. Vzhledem k tomu, že fotografie je autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 z. č. 121/2000Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"), soutěžící okamžikem zveřejnění fotografie na webové stránce
Pořadatel soutěže nabývá oprávnění k užití fotografie v souladu s ustanovením § 2358 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, všemi způsoby uvedenými v § 12 Autorského zákona (zejména, nikoliv však výlučně, je Dental Offcie H33 oprávněn užít fotografii k propagačním a marketingovým účelům), a to po dobu trvání majetkových práv k fotografii a na neomezeném území s tím, že Pořadatel bude oprávněn postoupit tato oprávnění na třetí osoby dle ustanovení § 2364 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") nebo poskytnout oprávnění tvořící součást licence třetí osobě v souladu s ustanovením § 2363 Občanského zákoníku.

Okamžikem zveřejnění fotografie na webové stránce https://www.facebook.com/Dental.office.h33 soutěžící uděluje pořadateli oprávnění fotografii upravit či jinak měnit a oprávnění fotografii spojovat s jiným dílem, jakož i oprávnění zařazovat fotografii do díla souborného. Soutěžící rovněž prohlašuje, že fotografie nebyla soutěžícím pořízena v rozporu s Autorským zákonem a dále prohlašuje, že fotografie nebyla soutěžícím pořízena a není soutěžícím použita v rozporu s ustanoveními § 84 a násled. Občanského zákoníku. Soutěžící souhlasí s rozmnožováním a rozšiřováním fotografie Pořadatelem, a to zejména prostřednictvím tisku a internetu.
3.7. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami, která jsou dostupná na webových stránkách pořadatele a s užitím osobních údajů, v rozsahu uvedeném v pravidlech.

4. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ VÝHERCI

4.1. Výhrou je voucher na komplexní dentální hygienu v Dental Office H33 pro soutěžícího, který získá nejvíce hlasů v soutěžní aplikaci.

4.2 Výherce bude pořadatelem vyhlášen na stránce: http://www.dental-office.cz/cs/soutez.html a to nejpozději do 10. 2. 2015. 

5. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

5.1. V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat do dvou pracovních dnů (tzn. do 12.2.2015), nebo v případě, že výherce nesplní podmínky soutěže, výhra bude postoupena soutěžícímu, který v soutěži skončil na dalším místě, dokud výhra nebude udělena nebo neuplyne termín pro udělení výhry. Tento termín je stanoven na 27. 2. 2015 do 15:00 hodin.
5.2. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

6.1. Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa, telefonní číslo a soutěžní fotografie pořadatelem (Dental Office H33, Multistage s.r.o.) a to pro účely vyhodnocení soutěže, zveřejnění jejího výsledku a distribuce výher a pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb pořadatele, informování o jejích marketingových akcích, jakož i pro zasílání jejích obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu, která končí 3 měsíce od ukončení soutěže. Soutěžící má právo přístupu k údajům, které poskytl a další práva dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Udělení souhlasu je dobrovolné a soutěžící je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat (tím by ovšem ztratil nárok na účast v soutěži).
6.2. Soutěžící dále prohlašuje, že pokud jsou na fotografii zachyceny podobizny jiných osob, obdržel od těchto osob souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií pro účely soutěže a je schopen jej prokázat.

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

7.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookové stránce Dental Office H33.
7.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní facebookový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Facebookový profil soutěžícího, který užil v této soutěži prvků elektronické sociální sítě Facebook, musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže. V případě, že bude zjištěno, že jeden uživatel soutěžil z více různých facebookových profilů, bude on a všechny jeho odpovědi bez možnosti odvolání vyloučen ze soutěže.
7.3. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sociální sítě Facebook).
7.4. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.
7.5. Pořadatel je oprávněn vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
7.6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
7.7. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 

Kontaktní formulář

Vaše jméno
Váš e-mail
Váš dotaz

Kontaktní formulář

Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
E-mail:
E-mail:
Telefon:
Telefon:

Po odeslání objednávkového formuláře Vás budeme kontaktovat.

odeslat
Pin

Najdete nás v Praze 4

Hvězdova 33, Praha 4 - Pankrác

Telefon: +420 733 737 337

E-mail: [email protected]

Všechny kontakty